retke-bolestiČinjenica je da retke bolesti u dece nisu toliko "retke" koliko o njima "retko" mislimo.

To je posledica sa jedne strane nasleđenog uverenja lekara da većina retkih bolesti u dece nema dobru prognozu i sa druge strane objektivnih teškoća vezanih za dostupnost adekvatne dijagnostike i/ili mogućnosti savremenog lečenja ovakvih pacijenata kod nas.

Skorašnji veliki pomak u medicini i farmakologiji koji je vezan za bolje shvatanje etiopatogneze retkih bolesti, kao i uvođenje i definisanje novih terapijskih shema i lekova koji mogu u velikoj meri popraviti kvalitet i očekivanu dužinu života ovih pacijenata, postavljaju novi zahtev pred medicinske radnike i zajednicu u celini ne bi li se ovim pacijentima pružila nova šansa.

bojko-potpis

  • Prevencija i predikcija neurološkog ishoda kod rizične novorođenčadi
  • Radna grupa za Dislipidemije i prevenciju gojaznosti kod dece, prevencija kardiovaskularnih bolesti
  • Radna grupa za fizičko vaspitanje
  • Radna grupa za alergologiju i imunologiju
  • Radna grupa za zdravstvenu negu
  • Radna grupa za mlade
  • Radna grupa za vakcinacije