Prof. dr Bojko Bjelaković

Prof. dr Bojko Bjelaković

Podaci o dosadašnjem obrazovanju

1988-1994 Medicinske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Srbija; Bavio se naučnim istraživanjima. Učestvovao u naučnim konvencijama studenata medicine i stomatologije Srbije, Jugoslavije.
1994-1995. Stipendista Republičke fondacije za naučni i umetnički razvoj Omladinske Republike Srbije, Jugoslavije
1999. Završio postdiplomske studije i odbranio M.S. disertacije: „Кarakteristike elektrokardiograma kod dece sa akutnim oštećenjem mozga“
2000 godine položio specijalistički ispit iz Pedijatrije
2005. Završio subspecijalizaciju kardiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
2006. godine izabran za asistenta na predmetu Pedijatrija – Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.
2008. Odbranio doktorsku disertaciju. pod nazivom „Promenljivost otkucaja srca kod novorođenčadi sa poremećajem centralne koordinacije“
2011. Izabran za Docenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu
2017. Postaje vanredni profesor za predmet Pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.
2018. Izabran za gostujućeg profesora na Univerzitetu ”Sapienza “ u Rimu
na odeljenju za molekularnu Medicinu.
2022. Izabran u zvanje Redovni Profesor na Medicinskom fakultetu u Nišu

Usavršavanja

2010. Steps forward in Pompe disease. Četvrti evropski simpozijum, London
2011. Arrhythmia Teaching Course, Prag
2012. Salzburg Chop seminar “Dečija kardiologija“
2013. Proveo je na usavršavanju 3 meseca, Medicinski centar Univerziteta Erasmus (Erasmus MC), Roterdam.
2014. Кopredsedavajući Sesije za Gojaznost 48. godišnjeg sastanka Udruženja za evropsku pedijatrijsku i kongenitalnu kardiologiju – Helsinki od 21. do 24. maja.
2015. 1 mesec, Universita Cattolica del Sacro Cuore – Roma
2018. 2 meseca, Odeljenje za molekularnu medicinu, Univerziteta t “ Sapienza “ u Rimu

Član je:

Udruženje za Preventivnu Pedijatriju Srbije
International Lipid Expert Panel (ILEP)
Mighty Medic Group
Association for European Pediatric and Congenital Cardiology (AEPC).
European Atherosclerosis Society (EAS)
Fellow of International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (IŠHNE)
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR)

Bio je recezent je u brojnim časopisima:

Medical science monitor; Int Journal of Cardiovascular Imaging; Journal of Sports Sciences; Cardiol in the young; Journal of Pediatric Intensive Care; Facta Universitatis; Acta Fac Med Naiss; Član Editorial Board of World Journal of Clinical Pediatrics (2015-2018)
Journal of clinical hypertension; Journal of Electrocardiology; The International Journal of Cardiovascular Imaging Facta Universitatis;

Autor je i koautor više od 200 radova, isključivo iz oblasti pedijatrije koji su poblikovani u zemlji i inostranstvu.

Autor je i koautor u tri monografije.