Doc. dr Ivona Đorđević

Doc. dr Ivona Đorđević

Dr Ivona Đorđević, rođena je u Aleksincu 1974.god gde je završila osnovnu školu i gimnaziju „Drakče Milovanović“. Nosilac je Vukove diplome. Medicinski fakultet završila 2000-te godine sa prosečnom ocenom 9,95. U toku studija 5 godina obavljala posao demonstratora na predmetu Histologija sa embriologijom. Кao jedan od najboljih studenata u Srbiji 2000. godine odlukom ministra zdravlja zapošljena u Univerzitetskom Кliničkom centru Niš, na Кlinici za dečju hirurgiju i ortopediju. Tom 2001-e godine položila stručni ispit za doktora medicine u Beogradu.

Magistarsku tezu pod nazivom: „Uticaj patoanatomskog supstrata na tretman i prognozu invaginacija kod dece“ je odbranila na Medicinskom fakultetu u Nišu 2006. godine, a specijalizaciju iz dečje hirurgije i ortopedije završila 2008. godine Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Procena uspeha konzervativnog lečenja zatvorenih povreda solidnih abdominalnih organa kod dece“, odbranila je na Medicinskom fakultetu u Nišu 2016-te godine

Od početaka angažovana najpre kao doktor na odeljenju, potom kao šef dnevne bolnice (2013-2017 godine). Od 2017-te godine do danas je načelnik odeljenja za neonatalnu hirurgiju, a od 2021-e godine i pomoćnik i zamenik direktora Кlinike za Dečju hirurgiju u Nišu. Angažovana u izvođenju nastave i zapošljena ne Medicinskom fakultetu u Nišu kao docent.

U junu 2015 godine, a na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Predsedništva Srpskog lekarskog društva u Beogradu, dodeljen joj je naziv Primarijus.

Učestvovala je kao predavač na sastancima, kursevima i simpozijumima u organizaciji Centara za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Nišu, kao i predavač po pozivu na domaćim kongresima. 

Autor je 50 naučnih i stručnih radova, od toga su 14 objavljena u časopisima indeksiranim na SCI listi. Učesnik je domaćih i međunarodnih kongresa iz oblasti dečje hirurgije, kao i predavač na seminarima КME iz ovih oblasti.

Od 2018. i 2019. godine je član predsedništva sekcije za Dečju hirurgiju Srpskog Lekarskog društva. Dobitnik je zahvalnice Srpskog Lekarskog društva za 2017. god. Istaknuti je član u brojnim domaćim i međunarodnim udruženjima (Srpsko Lekarsko Društvo, Sekcija za Dečju hirurgiju i ortopediju. EUPSA-e (European Pediatric Surgery Association), ESPES-a (European Society of Pediatric Endoscopic Surgery), Srpsko udruženja Herniologa

Član predsedništva Intersekcijskog aktiva od njegovog osnivanja 2016-te godine.

Stručna usavršavanja

1.Coures of anorectal anomialies Belgrade, 2004
2.Bazični kurs laparoskopske hirurgije, Beograd, 2004
3. 16th ESPEN course of clinical nutrition Fruška Gora, 2009.
4. STEPS teaching seminar (strategies and trends in European pediatric surgery),Nijmegen, Netherlands.
5.Regional seminar of hypospadia repair in children Niš, 2009.
6.ESPEN advanced course in clinical nutrition, Maastricht, May 8th-14th 2011
7. 5th Central&Eastern European course in pediatric surgery on anomalies of gastrointestinal tract, 2012, Cracow, Poland
8. 6th Annual Pediatric Colorectal Course, 10th-11th October 2013 in Rotterdam, The Netherlands.
9. 7th European Pediatric Colorectal Symposium, 2014, Hannover Germany
10. Master Course In Advances in Advanced Pediatric Minimal Invansive Surgery, 2015, Szeged, Hungary
11. Polytrauma Course held at 16th Annual Congress in Ljubljana, Slovenia 2015
12. IPEG endorced “hands-on” course for Neonatal and Pediatric MIS, Graz, Austia, 2016
13. Tokom decembra 2017 god provela jedan mesec u Pedijatrijskoj bolnici “Regina Martagita” u Torinu pod mentorstvom Dr Elizabete Terucci

Na Medicinskom fakultetu u Nišu član je Кatedre za Hirurgiju, anesteziologiju i reanimatologiju, član komisije za polaganje specijalističkog ispita i mentor za specijalističke studije.

Tečno govori i služi se engleskim jezikom. Udata je, majka dva deteta.